Python语言

微信小程序

php语言

jsp语言

asp语言

C#/.NET

html5/css

javascript

c/vc/c++语言

点击排行

您现在的位置:首页 > 技术文档 > asp技巧

支持权重的无组件asp广告显示代码

来源:中文源码网    浏览: 次    日期:2018年9月2日
【下载技术文档:  支持权重的无组件asp广告显示代码 】


支持权重的无组件ASP广告显示代码 网站同一显示很多广告?需要不同权重?简单的20行代码。 复制代码 代码如下:Dim cc_fv_ad_468_80_code,cc_fv_ad_power,cc_fv_ad_i '广告权重显示 明月星光 Copyright http://www.5iya.com/blog 原创 cc_fv_ad_power = Array(1,3,2,4) '设置每个广告权重 Redim cc_fv_ad_ubound(Ubound(cc_fv_ad_power)) cc_fv_ad_ubound(0) = cc_fv_ad_power(0) For cc_fv_ad_i = 1 To Ubound(cc_fv_ad_power) cc_fv_ad_ubound(cc_fv_ad_i) = cc_fv_ad_ubound(cc_fv_ad_i-1)+cc_fv_ad_power(cc_fv_ad_i) Next Randomize Dim cc_fv_ad_j,cc_fv_ad_random,cc_fv_ad_number cc_fv_ad_number = 1 cc_fv_ad_random = Int(Rnd*cc_fv_ad_ubound(Ubound(cc_fv_ad_power)))+1 For cc_fv_ad_j = 0 To Ubound(cc_fv_ad_power) If cc_fv_ad_random <= cc_fv_ad_ubound(cc_fv_ad_j) Then cc_fv_ad_number = cc_fv_ad_j Exit For End If Next '广告代码 cc_fv_ad_468_80_code = Array("","","http://www.5iya.com/blog","") Response.Write cc_fv_ad_468_80_code(cc_fv_ad_number)

亲,试试微信扫码分享本页! *^_^*

精彩推荐

相关内容