Python语言技术文档

微信小程序技术文档

php语言技术文档

jsp语言技术文档

asp语言技术文档

C#/.NET语言技术文档

html5/css技术文档

javascript

c/vc/c++语言

点击排行

微信小程序画布圆形进度条显示效果

来源:中文源码网    浏览: 次    日期:2018年9月2日
【下载文档:  微信小程序画布圆形进度条显示效果.txt 】
(友情提示:右键点上行txt文档名->目标另存为)


微信小程序画布圆形进度条显示效果 本文实例为大家分享了微信小程序画布圆形进度条展示的具体代码,供大家参考,具体内容如下
效果图:代码:
wxml
js
// pages/test/test.js
var context = new wx.createCanvasContext('canvasid', this);
var strat_num = 1, end_num = 20;
var sAngle = 1.5 * Math.PI, eAngle = 0;
Page({
onReady: function () {
this.canvas()
},
canvas:function(){
var that=this;
if (strat_num <= end_num){
console.log('strat_num:', strat_num)
eAngle = strat_num * 2 * Math.PI / end_num + 1.5 * Math.PI;
setTimeout(function () {
context.setStrokeStyle("#00ff00")
context.setLineWidth(2)
context.fillText(strat_num * 5 <= 100?strat_num * 5:100, 95, 95)
context.arc(100, 100, 60, sAngle, eAngle, false)
context.stroke()
context.draw()
that.canvas()
strat_num++
},200)
} else {
console.log('strat_num_end:', strat_num)
}
}
})以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持中文源码网。

亲,试试微信扫码分享本页! *^_^*

精彩推荐

相关内容